Menu

‘s-Hertogenbosch heeft een eigen Thuiszorgwinkel

Wethouder Huib van Olden verrichtte op donderdag 14 november de officiële opening van de thuiszorgwinkel voor de inwoners van Den Bosch en omgeving. Lees verder.

IVT Zorg is… Persoonlijk

De cliënt staat centraal. Wij kennen onze cliënten en de cliënten kennen ons. De zorgverlening wordt afgestemd op de cliënt. Dat is zorg op maat van IVT!

IVT Zorg is… Professioneel

Medewerkers van IVT werken met hart voor de zorg én de cliënten. We investeren in de deskundigheid van onze medewerkers door middel van bijscholing. Kwaliteit staat voorop!

Next

Volg IVT op Twitter en Facebook!

Altijd op de hoogte? Volg online IVT kraamzorg (Facebook & Twitter) en IVT thuiszorg (Facebook & Twitter)!

Wilt u meer weten…

over onze zorgverlening? Ga naar de website van IVT kraamzorg of IVT thuiszorg voor uitgebreide informatie.

Cliëntenraad zoekt versterking!

Wie zet zich samen met de Cliëntenraad in om de belangen van onze cliënten thuiszorg te behartigen? Bekijk direct de vacature.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch
‘s-Hertogenbosch heeft een eigen Thuiszorgwinkel

Kwaliteit

HKZ-ISO 9001 certificaat
Certificering Borstvoeding
Zorgthuisnl certificaat
BO certificaat
Verantwoorde Zorg
Gedragsregels
Algemene voorwaarden

HKZ-ISO 9001 certificaat

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zien de HKZ-certificering als een bewijs van de kwaliteit van haar dienstverlening. Kwaliteit staat bij IVT kraamzorg en IVT thuiszorg voorop. Iedereen werkt hier hard aan mee, omdat zowel de organisatie als de medewerkers ervan overtuigd zijn dat kwaliteit de basis is van al het handelen in de zorg.
IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zijn in het bezit van het HKZ-certificaat. Het certificaat is steeds drie jaar geldig, waarna een hercertificering plaatsvindt. Tevens wordt jaarlijks een audit gedaan. Wij streven het behoud van het hoge kwaliteitsniveau continu na en er worden verbeteringen gedaan waar nodig is. Kijk voor meer informatie op de website van DNV of HKZ.

naar boven

Certificering borstvoeding

Sinds februari 2003 is IVT kraamzorg in het bezit van het borstvoedingscertificaat. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Alle kraamverzorgenden van IVT kraamzorg werken volgens internationale richtlijnen en criteria, die maatgevend zijn geweest bij het opstellen van ons Borstvoedingsprotocol. Daarnaast hebben wij eigen lactatiekundigen in dienst.

naar boven

Zorgthuisnl certificaat

IVT thuiszorg is Zorgthuisnl (voormalig BTN) gecertificeerd. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten Zorgthuisnl-normen. Deze normen zijn vastgelegd in de gedragscode.
Een zorgorganisatie welke aangesloten is bij Zorgthuisnl is herkenbaar en moet daarom voldoen aan een gedragscode welke bestaat uit een zevental aspecten. Lees hier de Zorgthuisnl-gedragscode. Kijk voor meer informatie op de website van Zorgthuisnl.

naar boven

BO certificaat

IVT kraamzorg is aangesloten bij Branchevereniging BO. Het BO-certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten BO-normen.

naar boven

Verantwoorde zorg

IVT thuiszorg legt verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt middels het programma wat is opgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Dit betekent dat er jaarlijks een meting wordt verricht aan de hand van Zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren. Daarnaast wordt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek (CQ meting) gehouden onder de cliënten van IVT thuiszorg. De meetresultaten worden bekend gemaakt via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en via de kwaliteitskaart op de website Kies Beter.

Naar boven

Gedragscode

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg tolereren geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidkleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Wij gaan ervan uit dat zowel cliënten als medewerkers respectvol met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar.
Uiteraard zijn de medewerkers van IVT verplicht om hetgeen uit hoofde van hun werkzaamheden ter kennis komt geheim te houden. Gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor medewerkers van IVT geldt een privacyreglement en zijn gedragsregels omtrent de omgang en bejegening tussen cliënten en medewerkers opgesteld.

naar boven

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de Consumentenvoorwaarden van toepassing. De Consumentenvoorwaarden zijn NIET van toepassing op de hulpverlening die door de gemeente wordt geregeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de AWBZ-zorg. Kijk hiervoor op de website van IVT thuiszorg.
De algemene voorwaarden met betrekking tot onze kraamzorg is te vinden op de website van IVT kraamzorg.

naar boven

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie