Menu

IVT Zorg is… Professioneel

Medewerkers van IVT werken met hart voor de zorg én de cliënten. We investeren in de deskundigheid van onze medewerkers door middel van bijscholing. Kwaliteit staat voorop!

IVT Zorg op weg!

Kijk in ‘s-Hertogenbosch en omgeving uit naar de IVT Volkswagen Up. Met deze energiezuinige, veilige én herkenbare auto is onze kraamzorg en thuiszorg altijd dichtbij! Lees verder

IVT Zorg is… Dichtbij

Adequaat  en flexibel springen wij in op de zorgvragen. Onze betrokken medewerkers hebben tijd én aandacht voor onze cliënten.

Next

Wilt u meer weten…

over onze zorgverlening? Ga naar de website van IVT kraamzorg of IVT thuiszorg voor uitgebreide informatie.

Ontwikkelingen m.b.t. Corona

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn wij als thuiszorgorganisatie extra alert. Voor meer informatie volgt u onze nieuwsberichten.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch
IVT Zorg is… Professioneel

Kwaliteit

HKZ-ISO 9001 certificaat
Borstvoeding
Zorgthuisnl certificaat
BO certificaat
Verantwoorde Zorg
Gedragsregels
Algemene voorwaarden

HKZ-ISO 9001 certificaat

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zien de HKZ-certificering als een bewijs van de kwaliteit van haar dienstverlening. Kwaliteit staat bij IVT kraamzorg en IVT thuiszorg voorop. Iedereen werkt hier hard aan mee, omdat zowel de organisatie als de medewerkers ervan overtuigd zijn dat kwaliteit de basis is van al het handelen in de zorg.
IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zijn in het bezit van het HKZ-certificaat. Het certificaat is steeds drie jaar geldig, waarna een hercertificering plaatsvindt. Tevens wordt jaarlijks een audit gedaan. Wij streven het behoud van het hoge kwaliteitsniveau continu na en er worden verbeteringen gedaan waar nodig is. Kijk voor meer informatie op de website van DNV of HKZ.

naar boven

Borstvoeding

Alle kraamverzorgenden van IVT kraamzorg werken volgens internationale richtlijnen en criteria, die maatgevend zijn geweest bij het opstellen van ons Borstvoedingsprotocol. Daarnaast hebben wij borstvoedingcoaches en eigen lactatiekundigen in dienst.

naar boven

Zorgthuisnl certificaat

IVT thuiszorg is Zorgthuisnl (voormalig BTN) gecertificeerd. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten Zorgthuisnl-normen. Deze normen zijn vastgelegd in de gedragscode.
Een zorgorganisatie welke aangesloten is bij Zorgthuisnl is herkenbaar en moet daarom voldoen aan een gedragscode welke bestaat uit een zevental aspecten. Lees hier de Zorgthuisnl-gedragscode. Kijk voor meer informatie op de website van Zorgthuisnl.

naar boven

BO certificaat

IVT kraamzorg is aangesloten bij Branchevereniging BO. Het BO-certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten BO-normen.

naar boven

Verantwoorde zorg

IVT thuiszorg legt verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt middels het programma wat is opgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Dit betekent dat er jaarlijks een meting wordt verricht aan de hand van Zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren. Daarnaast wordt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek (CQ meting) gehouden onder de cliënten van IVT thuiszorg. De meetresultaten worden bekend gemaakt via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en via de kwaliteitskaart op de website Kies Beter.

Naar boven

Gedragscode

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg tolereren geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidkleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Wij gaan ervan uit dat zowel cliënten als medewerkers respectvol met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar.
Uiteraard zijn de medewerkers van IVT verplicht om hetgeen uit hoofde van hun werkzaamheden ter kennis komt geheim te houden. Gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor medewerkers van IVT geldt een privacyreglement en zijn gedragsregels omtrent de omgang en bejegening tussen cliënten en medewerkers opgesteld.

naar boven

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de Algemene module van toepassing. Kijk hiervoor op de website van IVT thuiszorg.

De algemene voorwaarden met betrekking tot onze kraamzorg is te vinden op de website van IVT kraamzorg.

naar boven

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie