Menu

IVT Zorg is… Dichtbij

Adequaat  en flexibel springen wij in op de zorgvragen. Onze betrokken medewerkers hebben tijd én aandacht voor onze cliënten.

IVT Zorg is… Professioneel

Medewerkers van IVT werken met hart voor de zorg én de cliënten. We investeren in de deskundigheid van onze medewerkers door middel van bijscholing. Kwaliteit staat voorop!

IVT Zorg is… Persoonlijk

De cliënt staat centraal. Wij kennen onze cliënten en de cliënten kennen ons. De zorgverlening wordt afgestemd op de cliënt. Dat is zorg op maat van IVT!

Next

Volg IVT op Twitter en Facebook!

Altijd op de hoogte? Volg online IVT kraamzorg (Facebook & Twitter) en IVT thuiszorg (Facebook & Twitter)!

Vakantiewerk in de zorg?

IVT thuiszorg zoekt vakantiekrachten voor Hulp bij het Huishouden. Bekijk de vacature.

Wilt u meer weten…

over onze zorgverlening? Ga naar de website van IVT kraamzorg of IVT thuiszorg voor uitgebreide informatie.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch
IVT Zorg is… Dichtbij

Kwaliteit

HKZ-ISO 9001 certificaat
Certificering Borstvoeding
BTN certificaat
BO certificaat
Verantwoorde Zorg
Gedragsregels
Algemene voorwaarden

HKZ-ISO 9001 certificaat

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zien de HKZ-certificering als een bewijs van de kwaliteit van haar dienstverlening. Kwaliteit staat bij IVT kraamzorg en IVT thuiszorg voorop. Iedereen werkt hier hard aan mee, omdat zowel de organisatie als de medewerkers ervan overtuigd zijn dat kwaliteit de basis is van al het handelen in de zorg.
IVT kraamzorg en IVT thuiszorg hebben op 16 september 2005 het HKZ-certificaat ontvangen. Het certificaat is steeds drie jaar geldig, waarna een hercertificering plaatsvindt. Tevens wordt jaarlijks een audit gedaan.  Wij streven het behoud van het hoge kwaliteitsniveau continu na en er worden verbeteringen gedaan waar nodig is.
Kijk voor meer informatie op de website van DNV of HKZ.

naar boven

Certificering borstvoeding

Sinds februari 2003 is IVT kraamzorg in het bezit van het WHO/UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats.
Alle kraamverzorgenden van IVT kraamzorg werken volgens internationale richtlijnen en criteria, die maatgevend zijn geweest bij het opstellen van ons Borstvoedingsprotocol. Daarnaast hebben wij eigen lactatiekundigen in dienst.
Kijk voor meer informatie op de website Zorg voor Borstvoeding.

naar boven

BTN certificaat

IVT thuiszorg is BTN gecertificeerd. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten BTN-normen. De BTN-normen zijn vastgelegd in de BTN-gedragscode.
Een zorgorganisatie welke aangesloten is bij BTN is herkenbaar en moet daarom voldoen aan een gedragscode welke bestaat uit een zevental aspecten. Lees hier de BTN-gedragscode.
Kijk voor meer informatie op de website van BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland).

naar boven

BO certificaat

IVT kraamzorg is aangesloten bij Branchevereniging BO (voormalig BTN). Het BO-certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten BO-normen. De BO-normen zijn vastgelegd in de BO gedragscode.

naar boven

Verantwoorde zorg

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg leggen verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt middels het programma wat is opgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Dit betekent dat er jaarlijks een meting wordt verricht aan de hand van Zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren. Daarnaast wordt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek (CQ meting) gehouden onder de cliënten van IVT thuiszorg. De meetresultaten worden bekend gemaakt via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en via de kwaliteitskaart op de website Kies Beter.

Naar boven

Gedragscode

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg tolereren geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidkleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Wij gaan ervan uit dat zowel cliënten als medewerkers respectvol met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar.
Uiteraard zijn de medewerkers van IVT verplicht om hetgeen uit hoofde van hun werkzaamheden ter kennis komt geheim te houden. Gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor medewerkers van IVT geldt een privacyreglement en zijn gedragsregels omtrent de omgang en bejegening tussen cliënten en medewerkers opgesteld.

naar boven

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de Consumentenvoorwaarden van toepassing. De Consumentenvoorwaarden zijn NIET van toepassing op de hulpverlening die door de gemeente wordt geregeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de AWBZ-zorg. Kijk hiervoor op de website van IVT thuiszorg

naar boven

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie